Advies uitgebracht over het werkplan 2022 en de meerjarenprognose 2022-2026 van DUWO

In november 2021 heeft Duwoners advies uitgebracht over DUWO’s werkplan 2022 en haar meerjarenprognose 2022-2026. Duwoners heeft deze onderwerpen in één advies behandeld vanwege het feit dat de meerjarenprognose en het werkplan een samenhang hebben. Maar ook omdat de aan deze onderwerpen gerelateerde overleggen in een erg laat stadium plaats hebben gevonden. Hierdoor had Duwoners maar een zeer korte reactietijd.  

In het algemeen is Duwoners positief over de in 2021 ingevoerde OGSM*-systematiek. Echter, Duwoners acht het wel noodzakelijk dat DUWO tijdens de kwartaaloverleggen met de vestiging én het Bestuurlijk Overleg (BO) verantwoording aflegt over de OGSM’s van het voorgaande kwartaal. 

Daarnaast merkt Duwoners op dat daar waar DUWO beschrijft een ‘efficiëntie en innovatieve organisatie’  te willen zijn de werkdruk op de complexen hoog is. Wij vragen ons dan ook af of DUWO niet door de ondergrens aan het schieten is met betrekking tot het aantal sociaal beheerders. Zeker in de bijna twee jaar durende pandemie zou door uitbreiding van het aantal sociaal beheerders  de persoonlijke dienstverlening vergroot kunnen worden.  Deze persoonlijke dienstverlening betreft ook zaken als sociale veiligheid en sociale deprivatie van kwetsbare huurders.

Over de meerjarenprognose vindt Duwoners het jammer dat het vanaf 2023 niet meer zichtbaar is hoeveel er per jaar door DUWO wordt geïnvesteerd in verduurzaming. De investering in verduurzaming wordt vanaf dat jaar namelijk opgenomen in de renovatieprojecten. Duwoners benadrukt dit, omdat DUWO zowel in de meerjarenprognose als in het werkplan stelt zich in te spannen voor verduurzaming. Duwoners vraagt DUWO of zij met voorstellen wil komen waardoor het totaal aan bestede middelen aan verduurzaming inzichtelijk worden gemaakt voor de HO’s.

In het werkplan stelt DUWO dat zij in 2050 CO2-neutraal wil zijn en dat zij een routekaart heeft opgesteld om deze doelstelling te bereiken. Duwoners vraagt geïnformeerd te worden over in welke complexen waar onze leden wonen deze duurzaamheidsmaatregelen worden uitgezet in 2022 en de daarop volgende jaren. Daarnaast beschrijft het werkplan ook interne duurzaamheidsdoelstellingen. Echter, Duwoners vindt de ambitie voor het verminderen van woon-werkverkeer in 2022 met 20% te mager. Immers sinds het uitbreken van de corona pandemie is (gedeeltelijk) thuiswerken de norm. Een ander punt dat Duwoners benoemt betreft het onderwerp ‘duurzaamheid en assetmanagement’. Dit is inzake het monitoren van de voortgang volgens het uitvoeringsplan van de vestiging-OGSM. Duwoners merkt namelijk op dat de vestiging Amsterdam geen uitvoeringsplan in haar OGSM heeft opgenomen.

Duwoners adviseert positief over beide documenten, echter wel onder de nadrukkelijke voorwaarde dat in het BO en de vestiging kwartaaloverleggen de OGSM’s van het kwartaal daarvoor daadwerkelijk op de agenda komen te staan en dat de HO’s voorafgaand aan deze overleggen hierover voldoende en tijdig worden geïnformeerd.

Ons gehele advies is hier te lezen.

 


* Een OGSM is een opzet voor een strategisch businessplan dat helpt bij het helder maken van visies aan de hand van strikte goals, objectives, strategieën en KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren). OGSM betekent letterlijk Objectives, Goals, Strategies en Measures.