Einddatum Zuiderzeeweg

De afgelopen maanden speelt een ingewikkelde situatie op het complex van DUWO op de Zuiderzeeweg. De gemeente wil de grond op een andere manier inzetten en daarom is de vergunning voor het bestaan van het complex opgezegd. Op 18 september 2023 kregen alle bewoners van de Zuiderzeeweg dan ook het bericht dat alle bewoners van het complex per 30 juni 2024 hun woning moeten verlaten. Dit was natuurlijk een bijzonder vervelend bericht voor de bewoners van het complex, mede omdat al snel duidelijk werd dat DUWO geen intentie had om de huurders vervangende woonruimte te bieden. Daarbij viel de opzegdatum op een tijdstip waarop veel van de bewoners in een afrondende fase van hun studie zouden zitten. Al met al leverde het veel zorgen op, waarbij de communicatie van DUWO aan de bewoners te wensen overliet.

De bewoners van de Zuiderzeeweg hebben hier, geleid door de bewonerscommissie, een zware strijd tegen gevoerd. Duwoners heeft de bewoners ondersteund door onder andere overleggen bij te wonen en juridisch advies in te winnen over de vier verschillende (!) soorten contracten die DUWO heeft verstrekt aan de bewoners van de Zuiderzeeweg.   

De aanhoudende druk van de BC en Duwoners levert een eerste resultaat op

Na vele uren van beraadslagingen en overleggen, honderden e-mails over en weer, en meerdere interviews met de pers verder, bleek er enige beweging te komen in het standpunt van DUWO. Tijdens een overleg van DUWO de BC en een groep gemotiveerde bewoners deelde DUWO op 18 december mee dat met de gemeente Amsterdam was overeengekomen dat de ontruimingsdatum met 3 maanden verlengd zou worden tot 30 september 2024.  De BC en de huurders gaven aan dat in een groot deel van de contracten de einddatum van 31 december 2024 is vermeld en wil dat DUWO zich daar minimaal aan houdt. DUWO gaf aan opnieuw met de gemeente  in overleg te gaan treden. Ook stelden de huurders dat zij een campuscontract hebben. En dat zij daarom verwachten dat er door DUWO vervangende woonruimte zal worden aangeboden als het complex uit exploitatie wordt genomen. DUWO gaf aan dat 27 bewoners die in het verleden een verlenging van hun contract hadden gekregen door haar geherhuisvest zouden worden.  

Er komt meer beweging in dit dossier

In de tweede week van februari, heeft DUWO  een verdere toezegging gedaan: ook de bewoners die geen einddatum in hun huurovereenkomst hebben, zullen door haar herhuisvesting worden aangeboden. DUWO gaf aan dat het  totaal van de bewoners die geherhuisvest zal worden 78 bedraagt. Ook ontvangen deze bewoners een verhuiskostenvergoeding.

Duwoners is blij dat de bewoners die daar een contractueel recht op hebben, vervangende woonruimte krijgen, waar dat eerst niet het geval leek te zijn. Wel zijn we zeer kritisch over de wijze waarop DUWO de afgelopen maanden naar de bewoners heeft gecommuniceerd. Ook is de gang van zaken omtrent de vier verschillende contractvormen  op zijn zachts gezegd opmerkelijk slordig. Het liefste zien wij dat alle bewoners die dat willen, vervangende woonruimte wordt aangeboden. De BC Zuiderzeeweg en wij zijn dan ook nog steeds aan het onderzoeken hoe de situatie juridisch gezien voor alle huurders van de Zuiderzeeweg in elkaar steekt.

 

Vragen over dit onderwerp? Mail naar info@duwoners.nl