Maatschappelijke visitatierapport DUWO verschenen

Onlangs maakte DUWO het verslag van haar eerste maatschappelijke visitatie openbaar. In een visitatie worden de woningcorporaties beoordeeld op grond van hun maatschappelijke prestaties. Deze prestaties worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie, waarbij ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden gevraagd worden om hun mening te geven.

DUWO wordt over de gehele linie tamelijk positief beoordeeld en door de visitatiecommissie gekenschetst als ‘ontwikkelend belegger met een maatschappelijke drive’. Met de maatschappelijke drive wordt vooral de betaalbaarheid van de studentenwoningen bedoeld, door de specifieke gerichtheid op studentenhuisvesting is weinig aandacht voor andere bijzondere doelgroepen.

De visitatiecommissie noemt als verbeterpunten onder andere: aandacht voor niet-studenten (in Delft), communicatie en dienstverlening met internationale studenten (Accomodate), meer aandacht voor de kwaliteit in plaats van de kwanteit van de studentenwoningen. Een toelichting van  DUWO is hier te lezen. Het gehele rapport is op de website van DUWO beschikbaar of kan hier worden bekeken.

Alle vijf de huurdersorganisaties werden ook benaderd om hun mening te geven. Duwoners had daarom voor de huurdersorganisaties een intensieve voorbereidende training georganiseerd die door de Woonbond en de SVWM (Stichting Visitaties Woningcorproraties Nederland) gegeven werd. Zoals wel vaker waren de huurdersorganisaties wat kritischer dan de andere belanghebbenden. Zo waren zij met name kritisch op de mate waarin zij invloed mogen hebben op het beleid van DUWO, en zien zij weinig inspanningen om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Daarnaast wordt door de huurdersorganisaties ook de dienstverlening aan de huurders specifiek genoemd als een verbeterpunt.