Moeten huurders van toren 7 op de Opaallaan vertrekken?

De bewonerscommissie van de Opaallaan hield donderdagavond 6 april een informatieavond over de aangekondigde renovatie van toren 7. Duwoners was ook uitgenodigd.

De belangstelling bleek niet erg groot, wellicht omdat de bijeenkomst maar kort tevoren was aangekondigd. De bewoners voelen zich overvallen door de snelheid waarmee DUWO de renovatie wil doorvoeren.  Zij gaven aan onvoldoende betrokken te zijn geweest bij de planvorming en al helemaal bij de uitwerking van plannen. De ontwikkelingen ervaren zij als een opgelegd dictaat, waar ze geen invloed op hebben.

De toonzetting van de huuropzeggingsbrief van DUWO wordt als bijzonder onaangenaam ervaren. In deze brief stond dat bij niet akkoord gaan met de huuropzegging DUWO over zal gaan tot gerechtelijke stappen. De BC gaf aan dat er feitelijk geen overleg is geweest met DUWO over de participatie van de bewoners.

Nog belangrijker is dat DUWO het wettelijk verplichte reglement over sloop en renovatie niet heeft besproken met de BC. In dit  reglement zijn de rechten van de huurders bij sloop en renovatie vastgelegd. Het reglement kan ook niet besproken zijn omdat het pas zeer onlangs als adviesaanvraag bij Duwoners is ingediend. Duwoners is nu bezig om een aantal juridische zaken uit te zoeken.

De BC gaat op korte termijn met de directeur van DUWO Amsterdam in overleg. In dit overleg, waaraan ook Duwoners zal deelnemen, zullen een aantal zaken aan de orde komen zoals:

  1. Dat er feitelijk geen reden is om de huurovereenkomsten te verbreken. De huurders kunnen tijdens de werkzaamheden immers gehuisvest worden in wisselwoningen en daarna gewoon weer terugkeren in de opgeknapte woning.
  2. Dat er een aantal huurders is die doorlopende huurcontracten heeft. Voor hen dient maatwerk geleverd te worden.
  3. Dat DUWO de huurders van toren 7  niet serieus neemt. Deze huurders moeten  in de gelegenheid worden gesteld  om daadwerkelijk te participeren tijdens de ontwikkelfase en ook de uitwerking van de plannen.
  4. Dat er nog geen reglement over sloop en renovatie is, dat wel wettelijk verplicht is.