Eerste veiligheidsschouw Zuiderzeeweg

Op 14 juli vond de eerste veiligheidsschouw plaats op de Zuiderzeeweg. Tijdens zo’n schouw wordt gekeken naar hoe veilig een studentencampus is en wat er verbeterd kan worden. Uiteraard is het de bedoeling tot een concreet plan van aanpak ter verbetering van de veiligheid te komen.

Hiervoor is er een samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen nodig en op deze manier kan iedereen een bijdrage leveren om de leefbaarheid te vergroten.

De serie veiligheidsschouwen op studentencomplexen is een direct gevolg van de aandacht die ASVA met het Meldpunt veiligheid heeft gegenereerd. Bijvoorbeeld tijdens het Huisvestingssymposium ‘Woonwensen van studenten: zelfstandig en tijdelijk?’ was het veiligheidsissue een belangrijk thema, maar ook in de politiek en in de media kwam het regelmatig ter sprake.

Veiligheid_ZZW_22082016

De gemeente, politie, De Key, DUWO en de bewonerscommissie van Zuiderzeeweg in gesprek tijdens de veiligheidsschouw

‘s Middags werd er verzameld bij de snackbar in de buurt met vertegenwoordigers van de gemeente, politie, de woningcorporatie De Key en DUWO, maar ook de bewonerscommissie van de Zuiderzeeweg en Duwoners waren van de partij.

Het was een interessante middag waarbij de volgende zaken zijn besproken. De middag werd geopend met een opmerkelijk feit: de wijkagent gaf direct aan dat er al meerdere plannen zijn opgesteld om de situatie op Zeeburgereiland te verbeteren, maar dat dit keer op keer niet uitgevoerd wordt. Daarnaast gaf de wijkagent aan dat DUWO steeds van beheerder wisselt, wat de eventuele realisatie van deze plannen niet ten goede komt. DUWO gaf als repliek dat het rouleren van beheerders onderdeel van het beleid is. Het is inderdaad maar de vraag of je hierdoor een goede relatie opbouwt met je bewoners. Een ander kritisch punt van de wijkagent is het minimale beheer dat DUWO uitvoert op het complex Zuiderzeeweg. Ook dit is onderdeel van beleid van DUWO: DUWO streeft sober en doelmatig onderhoud na.

Als laatst heeft Duwoners tijdens de middag aangekaart dat het terrein als gratis parkeerplaats fungeert. Wat als gevolg de nodige niet-studenten aantrekt.  Hopelijk gebeurt dit nog voor 2020 (wanneer het tijdelijke contract afloopt). Concrete afspraken werden niet gemaakt. Voor nu wachten we tot het plan van aanpak opgesteld wordt, zodat we gezamenlijk kunnen streven naar een maximale veiligheid op de Zuiderzeeweg.